En la mesura del possible recomanem sol·licitar sessions presencials. És important que els nois i noies puguin interactuar amb l'Expert, doncs el fet de poder compartir l'experiència de manera presencial i amb tot el grup classe és molt més enriquidor per a tothom.