En la mesura del possible recomanem que les sessions es facin presencials. És important que els nois i noies puguin interactuar amb l'Expert i, encara que s'hagin preparat un guió, el fet de poder compartir l'experiència de manera presencial i amb tot el grup classe és molt més enriquidor per a tothom.