Cada mòdul conté:

- una introducció i objectiu del mòdul

- un quadre amb el pla de treball i activitats que comprenen cada sessió

- una graella de seguiment

- una rúbrica d'autoavaluació i de coavaluació

Cadascuna de les 12 sessions de cada mòdul conté un tutorial pas a pas del treball a anar realitzant amb reptes proposats.