Sí; amb el material curricular es proporcionen diferents materials de suport al professorat:

- guia docent;

- llistat de requeriments de software;

- planificacions trimestrals;

- criteris d’avaluació trimestrals;

- recull trimestral dels documents generats per l’alumnat; i

- indicacions específiques per a cada tema.